AVG & Privacy

DE Toltuin privacy stappenplan

DE Toltuin beschikt over een bestand met persoonsgegevens. Dit bestand is gemaakt om de vrijwilligers (groep 1), mogelijke zakelijke relatie’s en sponsoren (groep 2) en eventuele belangstellende (groep 3) op snelle wijze te informeren via een email.

Doelstelling van het vastleggen van de persoonsgegevens per categorie.

Groep 1
Twee keer per maand worden zij, die hebben aangegeven prijs te stellen op een mail, herinnerd aan het feit dat voor de aanstaande zaterdag een DOE ochtend gepland staat.

Groep 2
Incidenteel worden zij benaderd voor de sponsoring van een geplande activiteit of bevraagd voor het uitbrengen van een offerte of kostenraming.

Groep 3
In deze groep zitten vooral de zakelijke relaties of organisaties waarmee we een samenwerking mee aan zijn gegaan of voornemens zijn om aan te gaan.

 

Verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens

Een ieder binnen het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. De secretaris is verantwoordelijk voor de feitelijk opslag en het bewaren van de gegevens.

Het bestand is digitaal beschikbaar en wordt bewaard op de met een inlogcode en firewall beveiligde laptop van de secretaris. Het bestand zelf is niet beveiligd. Het bestand is niet fysiek beschikbaar.
Daarnaast zijn de emailgegevens toegevoegd aan de optie contactpersonen in Gmail. Het Gmail account is beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord is enkel bekend bij de bestuursleden.
Daarmee is Gmail enkel toegankelijk voor de bestuursleden van DE Toltuin.

 

Vastlegging van de gegevens

In een totaal bestand worden de naam, adres, woonplaats gegevens, het emailadres en het telefoonnummer van de betrokken personen of organisaties vastgelegd.
Er vindt geen vastlegging van bijzondere persoonsgegevens plaats.

 

Foto’s

Bij diverse activiteiten worden er foto’s genomen die op de website of de facebookpagina kunnen worden gepubliceerd.
Betrokken vrijwilligers worden gevraagd om hun toestemming te geven voor publicatie van de foto’s.

 

Veiligheidsmaatregelen

Het bestand met persoonsgegevens staat op de privé laptop van de secretaris. Deze laptop wordt niet mee op locatie genomen, zodat de kans op verlies of diefstal zeer beperkt is.
Vergaderingen en overleg worden vastgelegd met iPad. Hierop is het bestand met persoonsgegevens niet opgeslagen.

De laptop is beveiligd met een toegangscode die bij niemand anders bekend is dan de secretaris.

Persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan derden.
Gemeenschappelijke emails worden verzonden met de geadresseerden in bcc. Dit geldt niet voor de bestuursleden, zij staan als geadresseerden genoemd.

 

Informeren betrokkenen

Het privacy beleidsplan is opgenomen op de website www.de-toltuin.nl en op de facebookpagina www.facebook de toltuin
Het is voor een ieder mogelijk om in te zien welke gegevens zijn vastgelegd. Hiertoe neemt men contact op met een van de bestuursleden, die kan zowel mondeling, als schriftelijk. Vervolgens wordt met u een afspraak gemaakt.

 

 

Privacystatement DE Toltuin

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door De Toltuin.
DE Toltuin gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met dit statement willen wij u uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor:
– versterking en uitbreiding van privacyrechten;
– meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
– dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen.

 

In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord:
1) Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgevens?
2) Vindt er uitwisseling van uw gegevens met derden plaats?
3) Welke rechten heeft u?
4) Hoe beveiligen wij uw gegevens?
5) Hoe gaan wij om met uw gegevens bij het gebruik van WhatsApp en Facebook?
6) Hoe kunt u met ons in contact komen?

ad 1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
DE Toltuin gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen en alleen voor zover het gebruik voor dat doel nodig is.

De doelen betreffen:
a) Informeren van vrijwilligers over de DOE ochtenden
b) Benaderen vrijwilligers en betrokken organisaties voor sponsoring of deelname aan een event.
c). Commercie en marketing.

a) Informeren DOE ochtend DE Toltuin
DE Toltuin gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren over de DOE ochtenden. Hiertoe ontvangt u een email.
b). Benaderen vrijwilligers en betrokken organisaties voor sponsoring of deelname aan een event.
DE Toltuin heeft uw persoonsgegevens nodig voor actief benaderen van vrijwilligers en / of potentiële deelnemende organisaties aan een te plannen event.
c) Commercie en Marketing
DE Toltuin gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren en te interesseren voor acties ten behoeve van sponsoring, zoals bijvoorbeeld in het verleden toen u gevraagd werd te stemmen op een foto via een internetpagina.

Ad 2) Vindt er uitwisseling van uw gegevens met derden plaats?
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
Ze worden nooit verkocht aan derden.

Ad 3) Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, bezwaar en op het intrekken van uw toestemming. Hieronder kunt u lezen wat deze rechten inhouden.

Inzage
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die DE Toltuin van u heeft en informatie waarvoor DE Toltuin die persoonsgegevens gebruikt.
U kunt daarvoor een verzoek bij het bestuur indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Rectificatie
U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden.

Gegevenswissing
U kunt DE Toltuin vragen uw persoonsgegevens te wissen als:
• DE Toltuin uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft;
• uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in;
• u maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door dit kenbaar te maken aan het bestuur van DE Toltuin. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Hierna zal er met u contact worden opgenomen.

Intrekken van de toestemming
Als DE Toltuin alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor reeds uitgevoerde handelingen.

Ad 4. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
DE Toltuin past beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: processen, techniek en fysieke beveiliging.

Ad 5. Hoe gaan wij om met uw gegevens bij het gebruik van WhatsApp en Facebook?
We delen via WhatsApp en/of Facebook geen privacygevoelige informatie, want WhatsApp en Facebook zijn minder betrouwbaar en veilig dan bijvoorbeeld e-mail. We zullen u dus nooit vragen om vertrouwelijke informatie. We verzoeken u vriendelijk om ook niet uit uzelf privacygevoelige gegevens te delen via WhatsApp en Facebook.
Het gebruik van Whatsapp en Facebook brengt risico’s met zich mee. Door u aan te sluiten bij DE Toltuin Whatsapp groep en /of DE Toltuin Facebookpagina te volgen of daar berichten te posten accepteert u alle mogelijke risico’s die aan deze media verbonden zijn, daarvoor kan DE Toltuin niet aansprakelijk gesteld worden.

Ad 6. Hoe kunt u in contact treden met DE Toltuin?
We vinden het vanzelfsprekend dat we u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement, bent u het oneens met hoe DE Toltuin met uw gegevens omgaat of wilt u het gebruik van uw gegevens voor één van de genoemde doeleinden beëindigen, dan kunt u ons, bij voorkeur, via een email hiervan op de hoogte brengen. Het emailadres is toltuin@gmail.com of per brief. Adresseer uw brief aan:
DE Toltuin
Burgemeester Schoonheijtstraat 8
4701 LV Roosendaal

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Dit privacy statement is opnieuw opgesteld bij de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sindsdien zijn er geen wijzigingen geweest.
De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging is:
Roosendaal, 25 mei 2018

 

Download van bovenstaande AVG en Privacy tekst