Oprichting Stichting

Oorspronkelijk was de aanleiding om een stichting op te richten voor de DE-Toltuin ingegeven door het winnen van de Groen Dichterbij prijs, als Icoonproject 2014 voor Noord-Brabant, waar we naast enorme waardering ook een fraaie geldprijs (€15.000) wonnen. Dit geld kon niet naar een particulier gaan, dus moest er een juridische rechtsvorm voor worden opgericht, een stichting lag het meest voor de hand. Nadien hebben we ons gerealiseerd dat er ook andere voordelen aan een stichtingsvorm zitten in verband met zaken als aansprakelijkheid, het aangaan van verplichtingen met derden, etc.

Op 16 december 2013 hebben we de akte bij de notaris laten passeren en zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 59476532 Vestigingsnr. 000028771087). Als comparanten voor het passeren van de akte waren van DE-Toltuin zijde aanwezig de huidige bestuursleden (Cor Gabriëls, Ingrid de Graaff, Clasien Sebregts en Yolande Machielse)

Artikel 2 van de akte is de meest interessante om hier te tonen :

Doel :
Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. het creëren van een educatief buurtpark in de wijk Tolberg, waar ontmoeting en verbinding van de wijkbewoners centraal staat, en waarbij millieu-educatie en speelplezier de speerpunten zijn, terwijl voorts als doelstelling gestreefd wordt naar het opzetten en instandhouden van een kindertuin (DE-Jungle) en een ontmoetingsplek (DE-|Mast).

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en faciliteren van wijkbewoners en betrokken organisaties zoals gemeente, kinderdagopvang Kober groep en naburige scholen, het organiseren en het opzetten en uitvoeren van activiteiten waarbij de benodigde fondsen kunnen worden gegenereerd, waarbij ook vrijwilligers zullen worden geworven en ingeschakeld.